Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Pilana - NPO
Projekti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren
Zabava
Obavijesti

LITERATURA


FOTO U PILANI

PROJEKTI
Projekt: OPTIMIRANJE ENERGIJSKIH I ERGONOMSKIH ČIMBENIKA MEHANIČKE OBRADE DRVA (068-0682094-2095)
Status: Završeni projekt (2007 - 2011)
Glavni istraživač: Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

Sažetak
Drvo je obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskoga gospodarstva. U procesu prerade drva i izrade drvnih proizvoda značajan dio zauzima mehanička obrada drva. Problematika sustava stroj-drvo-čovjek vrlo je s ložena i zahtijeva cjeloviti pristup u cilju optimiranja tehnološkog procesa obrade drva. Pri tome je važno odrediti interaktivni utjecaj značajki stroja i alata (kinematskih parametara obrade, geometrije alata), svojstava drva (strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava različitih vrsta drva, nehomogenosti i anizotropnosti drva) i kvalitete odsisnog sustava na energijske normative obrade (jedinični otpor, snagu, jediničnu energiju), kvalitetu obrade drva (točnost dimenzija, hrapavost površine), transportne brzine, potreban obujam za skladištenje i mogućnosti daljnje uporabe usitnjenog drva te ergonomske značajke radnoga mjesta mehaničke obrade drva (izloženost buci, vibracijama, drvnoj prašini i drugim onečišćenjima zraka i učinci te izloženosti na zdravlje radnika). Za optimiranje procesa obrade drva vrlo važno je istražiti mogućnosti uporabe drvnoga ostatka kao nositelja energije. Nužno je prikupiti podatke o raspoloživosti drvne biomase u vidu drvnog ostatka po regijama u R. Hrvatskoj te procijeniti troškove pripreme, skladištenja i transporta drvne sirovine. U tu svrhu treba istražiti utjecaj svojstava drva na jediničnu energiju potrebnu za usitnjavanje krupnih drvnih ostataka te istražiti svojstva usitnjenog drva (veličinu i oblik drvnih čestica, granulometrijski sastav, sadržaj vode, nasipnu gustoću, nasipni kut) nastalog pri mehaničkoj obradi drva. U optimiranju ergonomskih čimbenika procesa mehaničke obrade drva pridaje se značaj istraživanjima mogućnosti smanjenja emisije lebdeće frakcije drvnih čestica (1-100 mikrometara) radi zaštite radnika od izloženosti koncentraciji drvne prašine većoj od graničnih vrijednosti. Poznato je da drvna prašina iz radne atmosfere u drvodjeljskih radnika može izazvati razne alergijske pojave (kožne i plućne) te da predstavlja rizik obolijevanja od karcinoma nosa i nosne šupljine. Od istraživanja se očekuje pridobivanje znanja potrebnih za dodatno osiguravanje profita preradom drva kroz energijski povoljnu i kvalitetnu proizvodnju te zaštitu neposrednog i radnog okoliša i zdravlja radnika. Rezultati istraživanja koristit će se za analizu nužnosti prihvaćanja propisa EU te mogućnosti implementacije propisa u domaćoj drvnoj industriji sa zastarjelom tehnologijom.

Ključne rječi: Mehanička obrada drva, drvni ostaci,energija, ergonomija,drvna prašina,zdravlje radnika

Istraživači, konzultanti i tehničko osoblje
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić
Doc. dr. sc. Ankica Čavlović
Milica Gomzi dr. med., spec. medicine rada, znanstvena savjetnica
Dr. sc. Josip Ištvanić
Matija Jug dipl. ing.
Projekt: DRVNE PLOČE SA SMANJENIM UDJELOM SLOBODNOG FORMALDEHIDA (0068137)
Status: Završeni projekt (2002 - 2006)
Glavni istraživač: Doc. dr. sc. Vladimir Jambreković
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

Cilj
Opći cilj istraživanja je definirati međuzavisnost utjecajnih faktora emisije formaldehida iz drvnih ploča izrađenih sintetskim formaldehidnim smolama (drvne sirovine; sušenja; termičke, hidrotermičke i mehaničke obrade; kemijskih komponenata, supstitucijskih prirodnih materijala, tehnoloških i proizvodnih parametara, naknadnog tretmana ploča), te dati znanstveno utemeljene smjernice za proizvodnju ploča smanjene emisije formaldehida, smjernice daljnjeg smanjenja emisije, te proizvodnju ekološki besprijekornih drvnih ploča optimalnih fizikalnih svojstava, visokih mehaničkih svojstava, te emisije formaldehida na razini prirodnog drva.

Svrha
Svrha istraživanja je da se suvremenim, znanstveno utemeljenim metodama, relevantnom opremom i visokostručnim kadrom otkrije utjecajne faktore emisije formaldehida, bazirajući se prvenstveno na drvno-tehnološkim faktorima, jakost ovisnosti i međuovisnosti utjecajnih faktora, kemijsko-tehnološke mogućnosti poboljšavanja i usavršavanja postojećih materijala i metoda, ali i otkrivanje novih tehnoloških rješenja, te primjenu sintetskih smola u kombinaciji sa prirodnim smolama na bazi drvnih komponenata.

Sažetak
Intenzifikaciju tražnje drvnih materijala, s obzirom na kvalitativnu nestašicu drva i signifikantan porast broja stanovnika mogu pratiti jedino drvne ploče. Drvne ploče su nezamjenjiv segment integralnog iskorištenja šumske biomase. U pločama iz usitnjenog drva koriste se svi oblici i vrste drva bez tehničke vrijednosti, meke vrste drva postaju konkurentne proizvodnjom OSB ploča, a vrijedni sortimenti postižu maksimizaciju vrijednosti proizvodnjom furnirskih ploča i otpresaka, specijalnih furnirskih ploča i ploča iz masivnog drva. Time su maksimalno zadovoljeni gospodarski aspekti ali ne i ekološki. Adhezivi za proizvodnju drvnih ploča isključivo su sintetske formaldehidne smole, zbog čega drvne ploče tijekom proizvodnje, ali i u uporabi emitiraju slobodni formaldehid koji uzrokuje brojne smetnje u ljudskom organizmu, a postoji i osnovana sumnja na karcinogeni potencijal. Smanjenje udjela slobodnog formaldehida u pločama uspješno je rješavano smanjenjem molnog omjera formaldehida u smoli, sve do kritičnog omjera kada vezivna svojstva smola ne zadovoljavaju athezijsko-kohezijsku čvrstoću. Da bi se postiglo daljnje smanjenje emisije, neophodno je istražiti i definirati međuzavisnost utjecajnih faktora (drvne sirovine; sušenja; termičke, hidrotermičke i mehaničke obrade; kemijskih komponenata, supstitucijskih prirodnih materijala, tehnoloških i proizvodnih parametara, naknadnog tretmana ploča), te dati smjernice za proizvodnju ploča smanjene emisije formaldehida, odnosno proizvodnju ekološki besprijekornih drvnih ploča optimalnih fizikalnih svojstava, visokih mehaničkih svojstava, te emisije formaldehida na razini prirodnog drva. Prvenstveni značaj ovih istraživanja je zaštita populacije od štetne emisije smanjenjem udjela slobodnog formaldehida u pločama. Značaj je također i u integraciji metoda temeljnih drvnotehnoloških znanosti potkrijepljenih kemijskotehnološkim metodama i računalnom tehnikom, te primjenu prirodnih lignosulfonskih smola u proizvodnji drvnih ploča. Očekuje se da će se ovim istraživanjima pronaći model smanjenja emisije formaldehida baziran prvenstveno na drvno-tehnološkim komponentama, uz primjenu postojećih sintetskih formaldehidnih smola, te smola modificiranih melaminom i lignosulfonatima. Provjera rezultata bit će u izradi simuliranih modela analiziranih numeričkom metodom FEM (Finite Element Method), te izradi i ispitivanju laboratorijskih eksperimentalnih ploča, a stečene spoznaje potvrđivat će se i u industrijskoj proizvodnji.
Ključne rječi: Drvna sirovina, mehanička obrada drva, termička obrada drva, sintetske smole, modificirane smole, tehnološki parametri, drvne ploče, fizikalna svojstva ploča, mehanička svojstva ploča, smanjeni udio slobodnog formaldehida.

Istraživači, konzultanti i tehničko osoblje
Doc. dr. sc. Mladen Brezović
Doc. dr. sc. Stjepan Pervan
Mr. sc. Josip Ištvanić, asistent
Mr. sc. Jaroslav Kljak, asistent
Mr. sc. Alan Antonović, asistent
Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak
Prof. dr. sc. Zvonimir Janović
Prof. dr. sc. Vladimir Brući
Prof. dr. sc. Jože Resnik
Dr. sc. Nada Filipović - Vinceković
Izv. prof. dr. sc. Željko Gorišek
Dr. sc. Sergej Medved
Mr. sc. Aleš Straže
Dipl. ing. Željko Sušanj
Dipl. ing. Željko Šimunović
Dipl. ing. Dominik Poljak
Projekt: UTJECAJ SVOJSTAVA DRVA NA SUŠENJE, ZAŠTITU I PILANSKU PRERADU (068013)
Status: Završeni projekt (1996 - 2002)
Glavni istraživač: Doc. dr. sc. Radovan Despot
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

Cilj
Određivanje strukturnih, fizičkih,mehaničkih i tehnoloških svojstava drva debla i grana domaćih vrsta i njihovih varijacija i utilizacijskih osobina, te istraživanje utjecaja spomenutih osobina na hidrotermičku obradu, zaštitu i mehaničku preradu masivnog drva.

Svrha
Određivanjem veličina i rasporeda varijacija svojstava drva točnije bi se ustanovile nadmjere piljenica i piljenih proizvoda, te bi se točnije dimenzionirali elementinosivih drvenih konstrukcija, odredili najpovoljniji načini piljenja i sušenja. Određivanje optimalnih postupaka zaštite kao i zaštitnih sredstava za pojedine domaće vrste drva u različitim klimatskim područjima.

Sažetak
Poznavanje svojstava sirovine u svakoj je tehnologiji bitan čimbenik kakvoće proizvoda. Drvo kao sirovina biogeni je materijal. Svojstva drva genetski su određena, ali i promjenljiva djelovanjem ontogeneze stabla i utjecajem ekoloških čimbenika. Razvoj stabla uzrokuje rast juvenilnog, zrelog i prezrelog drva, čija se svojstva znatno razlikuju. Unutar areala određene vrste drveća djeluju različiti okolišni čimbenici uzrokujući također promjene u rastu i svojstvima njihovog drva. Poznavanje rasporeda i veličina tih promjena značajno je za način piljenja oblovine, nadmjere piljenica i dimenzioniranje piljenih proizvoda. Projekt je nastavak prethodnih istraživanja, (projekt MZT 4-04-091). Istraživanja bi se nastavila na ostalim domaćim vrstama drva izborom materijala za istraživanja sa drugih lokaliteta u Hrvatskoj. Rezultati ovih istraživanja povezat će se sa istraživanjima u pilanskoj preradi domaćih vrsta drva odabirom različitih tehnika piljenja, te određivanjem različitih nadmjera piljenica i adekvatnim dimenzioniranjem elemenata nosivih drvenih konstrukcija. Premda je drvo obnovljiva sirovina, zbog sve većih mogućnosti uporabe drva, zahtjevi za potrošnjom nadmašuju njegovu obnovu. Da bi se ovo nesuglasje smanjilo treba produžiti uporabni vijek proizvoda od drva. Kako je drvo podložno razgradnji djelovnjem biotskih i abiotskih činitelja, da bi mu se produžio životni vijek, nužno je znati mehanizme njihovog djelovanja i prema tome ga adekvatno kemijski zaštititi. Ovakva su istraživanja također vršena ranije (projekt MZT 4-04-091, međunarodni ugovor o istraživanju ALIS 984/241). Istraživanja bi se nastavila promatranjem mehanizama razgradnje drva i proizvoda od domaćih vrsta, koji se rabe na otvorenom prostoru. Mehanizmi razgradnje ispitivali bi se u klimatskim uvjetima naših kontinentalnih, gorskih i primorskih područja. Tako bi se mogla odabrati najučinkovitija metoda zaštite za različita klimatska područja i odrediti najučinkovitija zaštitna sredstva za drvo. Nastavila bi se i istraživanja poboljšanja nekih svojstava drva. Dosadašnja istraživanja pokazala su znatno povećanje permeabilnosti bjeljike jelovine djelovanjem bakterija i smanjenje odstupanja u permeabilnosti jelovine sušenjem mikrovalnom energijom. Istraživanja bi se nastavila na ostalim domaćim komercijalnim vrstama drva.

Suradnici - istraživači
Dr. sc. Slavko Govorčin
Mr. sc. Tomislav Sinković
Dr. sc. Jelena Trajković
Mr. sc. Stjepan Pervan
Dipl. ing. Bogoslav Šefc
Dr. sc. Božidar Petrić
Dipl. ing. Josip Ištvanić
Projekt: Izrada piljenih elemenata kompjuterskom simulacijom
Status: Završeni projekt (1991 - 1996)
Glavni istraživač: Prof. dr. sc. Jurica Butković
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)
Projekt: OPTIMIZACIJA MATERIJALA, PROIZVODA I TEHNOLOGIJA U PRERADI DRVA
Koordinator projekta: Prof. dr. sc. Boris Ljuljka
Status: Završeni projekt (1986 - 1990)
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

Potprojekt 1. Istraživanje svojstava drva, drvnih materijala i osnovnih tehnoloških postupaka
Zadatak 3. Istraživanje osnovnih procesa tehnologije drva
Glavni istraživač: Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak

Potprojekt 2. Istraživanje materijala tehnologije novih finalnih proizvoda i metoda upravljanja u drvnoj industriji
Tema 1.1. Istraživanje, optimizacija, i razvoj proizvoda i tehnologija pilanske prerade
Glavni istraživač: Dr. sc. Jurica Butković
Projekt: ISTRAŽIVANJE DRVA I PROIZVODA KOD MEHANIČKE PRERADE
Koordinator projekta: Prof. dr. sc. Stanislav Bađun
Status: Završeni projekt (1981 - 1985)
Zadatak 5. Racionalno piljenje i rezanje oblovine i dvodimenzionalnog materijala
Glavni istraživač: Dr. sc. Vladimir Hitrec
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

Projekt: ISTRAŽIVANJE DRVA I PROIZVODA KOD MEHANIČKE PRERADE
Koordinator projekta: Prof. dr. sc. Stanislav Bađun
Status: Završeni projekt (1981 - 1985)
Zadatak 7. Racionalno korišćenje pilanske sirovine
Glavni istraživač: Doc. dr. sc. Jurica Butković
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

Projekt: OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA U PRERADI DRVA
Koordinator projekta: Prof. dr. sc. Boris Ljuljka
Status: Završeni projekt (1981 - 1985)
Zadatak 1. Istraživanje procesa prerade drva piljenjem i iveranjem
Glavni istraživač: Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)
Projekt: ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA DRVA I PROIZVODA IZ DRVA KOD MEHANIČKE PRERADE
Koordinator projekta: Prof. dr. sc. Ivo Horvat
Status: Završeni projekt (1976 - 1980)
Zadatak 1. Kompleksno i potpunije korišćenje pilanske sirovine
Zadatak 2. Racionalna prerada niskokvalitetne oblovine
Glavni istraživač: Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb (0068)

SPONZOR

MARKETING

Oglasite svoje proizvode i usluge!

Imate pilanu i trebate reklamu?

Proizvodite i prodajete pilanske strojeve i opremu?

Prodajete pilansku sirovinu i proizvode?

Projektirate i savjetujete?

Nudite računalnu podršku?

Napravite banner i pošaljite ga na pilan@sumfak.hr i mi ćemo ga objaviti na portalu uz vrlo povoljne uvjete.

OPŠIRNIJE >>

BURZA

Pilanska sirovina - HŠ
Pilanska sirovina
Pilanski proizvodi
Drvni ostatak
Pilanska tehnologija
Inženjering i projektiranje
Posao
Zapošljavanje

WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Drveni podovi i ploče
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr
sony ajoute un autre concurrent sérieux a l'augmentation constante du smartphone du marché, avec sa derniere mise a jour sur la z series,ADIDAS ULTRA BOOST le z4.comme avec l'itération précédente du téléphone,ADIDAS X PLR le z4 est l'eau - et poussieres résistantes, et les caractéristiques de la meme 5.2-inch écran que son prédécesseur.ADIDAS YEEZY BOOST 350  comprennent une mince 6.Adidas Climacool Boat Lace9mm caractéristiques supplémentaires,ADIDAS TUBULAR WOMEN au processeur snapdragon 810 de fonctionnement de base et de 2ghz 64 bits,ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH W avec huit,ADIDAS KAISER 5 TF les 20.7-megapixel 3gb de ram, une caméra a l'arriere, et un grand angle sur le front face a côté.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTavec seulement un communiqué officiel annoncé pour le marché japonais jusqu'a présent, il n'y a pas de date de lancement internationale déterminée mais restez avec nous pour plus de détails a venir.label japonais préféré, et autour de ces pieces,ADIDAS GAZELLE nexusvii, semble avoir un sous - label a appelé nexus7 academy dans les travaux a l'automne.la premiere publication est un ny yankees inspiré gamme de vetements de sport avec une & # 8220; n7 & # 8221; a hauteur de l'icône de & # 8220; ny. & # 8221; tout est soit noir (vlaxx) ou de la marine (knightz) variations.regarde ces points a la fin d'octobre.ADIDAS SPRINGBLADE WOMEN SCHUHE
Air Force 1 07 Schuhe,Air Force 1 Flyknit Schuhe,Nike Air Force 1 Mid 07,Nike Huarache Herren Schuhe,Air Jordan Sky High OG Schuhe,Nike Air Max 1 Ultra SE Schuhe
Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE