Naslovnica   |   Impressum   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren

LITERATURA


FOTO U PILANI

POVIJEST PILANARSTVA - OPĆENITO
Poznato je da čovjek koristi pile već oko 500 000 godina. Vjeruje se da su one čovjekov najstariji izum, odmah uz kremeno koplje i vrhove strelica. Te su prve pile naravno, bile vrlo primitivne. Čovjek iz razdoblja neolita prilagođavao je za oruđe predmete koje je našao oko sebe, režući i odlamajući komade kremena. Većina ovih pila bila je upotrebljavana za rezanje kostiju, drveta i rogova pri izradi ukrasa. Te pile od kremena i opsidijana bile su debele i lagano pričvršćene klinom u dršci. Duljina i oblik tih - "ne-metalnih" pila obično su određivani prema prilikama, tj. sasvim slučajno. Čovjek je samo prilagodio ono što je imao "pri ruci". Tako su ljudi sa otočja u Tihom oceanu koristili zube morskog psa, a Aboriđini sa Madeire - kljun ribe pilana.

Otkrićem metala pojavljuju se i prve pile od metala - i to od bronce i željeza. Babilonci i Egipćani su koristili ručne pile od metala s neproširenim vrhovima zubaca. Da se takva pila ne bi uklještila, piljeni bi se komadi užetom natezali svaki na svoju stranu. Egipatske metalne pile bile su načinjene od bakra, bronce i rjeđe željeza. Pile su obično bile konveksno zaobljene, a zubi nisu bili ni razvračeni, ni u ravnini, a ipak je pila pilila u oba smjera. U željezno se doba prvi puta počinju premetati (razvračati) zubi pile, kako bi se piljenje izvodilo pri gibanju pile samo u jednom smjeru - i to povlačenjem, pa su zubi bili poravnati prema drški. Sama pila bila je nategnuta u okviru u obliku luka ili pravokutnika. List pile bio je napregnut pomoću pletenog užeta (slično današnjim lučnim i stolarskim ručnim pilama). Od najranijih vremena do danas, u nekima od najudaljenijih, nerazvijenih dijelova svijeta, trupci su prerađivani u piljenice i tzv. razboj pilom. To je zapravo primitivna ručna pila koja je dobila ime po tome što joj je list pile redovito bio upet u drveni razboj, tj. jaram.

Gdje i kada se drvo počelo obrađivati sa mehanički pokretanim pilama, odnosno kada i gdje je podignuta prva pilana, nije pouzdano ustanovljeno. Prvi počeci pilana pojavili su se, prema nekim podacima, već u I. st., a prema drugima tek u IV. stoljeću. No, prema pisanim podacima posve je sigurno da su prve pilane s mehanički pokretanim pilama postojale u XI. odnosno XIII. stoljeću poslije Krista., u zemljama zapadne i srednje Europe, a nešto kasnije i kod nas. Radni alat ovih pilana bio je drveni jaram, odnosno konstrukcija u koju je bila upeta jedna ili više pila. Prva prava preteča jarmača s jednim listom pile konstruirana je krajem XVI. stoljeća. Kod nas je bila poznata pod nazivom venecijanska (mletačka) jarmača. Za razliku od ručnih pila, bila je pokretana mehaničkom snagom vodenog toka preko vodenog kola i sustava prijenosa gibanja. Prvu poznatu skicu pile na vodeni pogon napravio je francuski arhitekt Villard de Honnecourt oko 1235. godine. Konstruiranjem mehaničkih pokretnih pila bavio se i slavni umjetnik, konstruktor i graditelj Leonardo da Vinci oko 1480. godine.

U Hrvatskoj, na području Hrv. Primorja i Gorskog Kotara, prva pilana potočara je podignuta 1428. god. kraj Crikvenice, druga 1651. god. u Čabru, a treća 1685. god. u Lokvama.

Pronalazak parnog stroja (J. Watt, 1778.god.) uvjetovao je i razvoj pilana na parni pogon. Prva parna pilana podignuta je 1803. god. u Engleskoj (Portsmouth). Prve parne pilane u Hrvatskoj su se pojavile polovinom XIX. stoljeća. Na području Hrv. Primorja i Gorskog Kotra podignute su parne pilane: prva 1849. god. u Prezidu, druga 1850. god. u Crnom Lugu, a treća 1860. god. u Ravnoj Gori.

Prva pila jarmača željezne konstrukcije (puna jarmača) konstruirana je polovicom XIX. stoljeća u Engleskoj. Te prve pile jarmače imale su još uvijek samo 3. do 4. lista pile upregnuta u jaram. Prva kružna pila javlja se polovicom XVIII. stoljeća, a prvi patent za izradu kružnih pila potječe iz 1777.god. (Engleska). Te kružne pile upotrebljavale su se i kao primarni i kao sekundarni pilanski strojevi. Prva tračna pila konstruirana je početkom XIX. stoljeća (1808.god.), ali do prve praktične primjene tračnih pila dolazi tek krajem XIX. stoljeća (1885. god., Francuska). Naime, ta prva konstrukcija tračne pila bila je dalje poboljšavana, ali usprkos tome zaostajala je za, u to doba bolje razvijenim, pilama jarmačama i kružnim pilama. Tračne pile se naglo razvijaju i više primjenjuju od početka XX. stoljeća (kod nas od 1960. god.). Osnovna im je pozitivna karakteristika mogućnost individualnog piljenja i piljenja trupaca najvećih promjera. Tehnologija obrade pilanskih trupaca u piljenice, tehnikom iveranja i piljenja ili samo iveranje, počela se razvijati u svijetu polovicom XX. stoljeća. Osnovna je karakteristika takve tehnologije u tome, da se u procesu mehaničke obrade proizvodi drvna građa i iverje, a u usporedbi sa klasičnom pilanskom obradom, relativno vrlo malo piljevine.

Korištenje elektroničkih uređaja u pilanskoj obradbi drva započelo je sa izmjerom oblovine i registriranja podataka. Kasnije se upotreba elektronike proširila i na ostale segmente pilanske obradbe. Moderne pilane više ne daju mogućnost čovjeku da sam prati proizvodnju i donosi odluke što i kako postupiti u određenom trenutku. Brzine prolaza sirovine i materijala u toku obrade su tako velike da čovjek jednostavno ne stigne reagirati u određenim momentima i donositi odluke. Zato se danas u svim modernijim pilanama koriste računala koja na osnovu informacija dobivenih od osjetljivača, senzora i kamera donose odluke kako obraditi određeni trupac, kako okrajčiti piljenicu, kako ju prikratiti itd.

Za piljenje masivnog drva u pilanskoj se tehnologiji danas upotrebljavaju gotovo isključivo razne vrste pila, dakle alati s oštricom. Međutim, u nekim istraživačkim centrima u svijetu, traže se drugi, nekonvencionalni načini za razdvajanje drva bez nastanka piljevine. Do sada su najvažnija istraživanja razdvajanja drva bez upotrebe pila obavljena: rezanjem metalnim noževima, laserom, mlazom tekućine i ultrazvukom.

Općenito o povijesti pilanarstva saznajte više iz seminarskog rada Povijest pilanske obradbe drva, grupe studenata Šumarskog fakulteta u Zagrebu školske godine 1999/2000.
SPONZOR


WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Drveni podovi i ploče
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr