Naslovnica   |   Impressum   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren

LITERATURA


FOTO U PILANI

VJEŽBE
Općenito o vježbama

Vježbe su oblici u strukturi obrazovanja koji omogućuju prikupljanje, utvrđivanje i provjeru određenih znanja studenata sudionika. Na vježbama student stječe znanje, upoznaje metodiku rada i obradu podataka. Tako mu se otvara mogućnost samostalnog prikazivanja i usporedbe dobivenih rezultata.


Upute za vježbe

 • prava i obveze studenata tijekom nastave propisane su pravilnikom o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • raspored održavanja vježbi je naznačen u rasporedu sati prema planu i programu (dan, sat i učionica),
 • na vježbe iz Pilanarstva je potrebno dolaziti na vrijeme, bez zakašnjavanja, u protivnom čekati početak slijedećeg sata,
 • propuštenu vježbu zbog izostanka treba nadoknaditi,
 • način izvođenja vježbi ovisi o karakteru i sadržaju vježbe, npr. zajednička izrada određene računske vježbe, a zatim svaki student zasebno ili više studenata timski rješava svoj zadatak ili dovrši započeti na vježbama,
 • za pohranu vježbi i referata potrebno je imati fascikl formata A4 sa prihvatnim mehanizmom,
 • potrebna materijalna sredstva za izradbu vježbi su olovka obična i kemijska, papiri, bilježnica, gumica i pribor za crtanje te džepno računalo,
 • za studente Šumarskog fakulteta su izrađeni predlošci vježbi u PDF formatu, a koji su dostupni na sustavu za e-učenje Merlin, a koji sadržavaju:


 •                     - naslovnicu
                      - naslovnicu SS
                      - list sa sastavnicom
                      - list sa sastavnicom SS
                      - sadržaj
                      - sadržaj SS
                      - zadatak
                      - naputak

 • u dogovoru s nastavnikom ili suradnikom u nastavi na svake naredne vježbe potrebno je donijeti pripadajući predložak,
 • na naslovnici odnosno listu sa sastavnicom i sadržajem u označena mjesta, je potrebno upisati prezime i ime, odnosno po potrebi grupu, broj indeksa i školsku godinu u kojoj student sluša ovaj predmet,
 • pri izradbi vježbe predloške je potrebno popunjavati ručno olovkom izuzev pojedinih, posebno navedenih, dijelova i priloga koji se mogu izraditi pomoću računala,
 • vježba mora biti čitko i uredno napisana te mora sadržavati i sva objašnjenja i napomene koje prate računske operacije i postupke,
 • međusobno fotokopiranje onih dijelova vježbi koji se posebno ne navedu nije dozvoljeno,
 • izrađena vježba se u fasciklu predaje na pregledavanje osobno nastavniku ili u kancelariju Zavoda za tehnologije materijala na za to označenu policu,
 • ako vježba ima nedostataka potrebno ih je ispraviti i ako je naznačeno ponovo predati na pregled,
 • ispravno urađena i pregledana vježba se ovjerava i može se preuzeti osobno kod nastavnika ili u kancelariji Zavoda za tehnologije materijala na za to označenoj polici,
 • ispravno izrađene vježbe se pohranjuju u fascikl formata A4 sa prihvatnim mehanizmom,
 • preporuča se vježbe izrađivati i predavati kontinuirano,
 • ispravno izrađene i ovjerene vježbe zajedno sa referatima i učestalosti pohađanja uvjet su za pristupanje ispitu,

Mjesto realizacije vježbi

Vježbe će se održavati u praktikum učionici Šumarskog fakulteta u Zagrebu ili dislocirano u primjerenim prostorima tvrtki partnera. Tvrtke partneri će osigurati mogućnost izvođenja vježbi i praktične nastave iz područja pilanske obradbe:
 • četinjača (tehnologije obradbe tračnim i kružnim pilama, jarmačama i iveračima) i izradbe piljenica i drvnih elemenata,
 • tvrdih listača (tehnologije obradbe tračnim i kružnim pilama i jarmačama) i izradbe piljenica i drvnih elemenata,
 • mekih listača (tehnologije obradbe tračnim i kružnim pilama, jarmačama i iveračima) i izradbe piljenica i drvnih elemenata,
 • voćkarica (tehnologije obradbe tračnim i kružnim pilama i jarmačama) i izradbe piljenica i drvnih elemenata,
 • egzota i drugo (tehnologije obradbe tračnim i kružnim pilama) i izradbe piljenica i drvnih elemenata.


Sažeti okvirni sadržaj kolegija

Vježbe

/ Pilanska sirovina - vrste, greške oblog drva, razvrstavanje, mjerenje trupaca, procjena veličine složajeva, procjena količine prostornog drva / Pilanski proizvodi - vrste, greške pilanskih proizvoda, razvrstavanje prema kakvoći, mjerenje dimenzija, procjena količine pilanskog ostatka / Nadmjere na pilanske proizvode - utezanje i bubrenje, kvaliteta piljenja / Pilanski strojevi i tehnologija - poznavanje strojeva i osmišljavanje tehnologija obradbe / Načini piljenja trupaca i piljenica - planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu / Kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva - tračne pile trupčare i paralice, jarmače, kružne pile, iverači i dr., odabir vrste pilanskih strojeva obzirom na predviđenu količinu i vrstu pilanske sirovine / Iskorištenja trupaca i piljenica - kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje / Piljenje jelovih i smrekovih trupaca u cijelo i prizmiranjem / Piljenje bukovih trupaca u cijelo i prizmiranjem / Piljenje hrastovih trupaca u cijelo / Izradba pilanskih proizvoda za graditeljstvo - grede, gredice, letve, okrajčene piljenice / Izradba kladarki / Izradba pragova / Izradba idejnih tehnoloških rješenja pilanske obradbe drva /


Za studente Šumarskog fakulteta su izrađeni predlošci vježbi u PDF formatu, koji su dostupni na sustavu za e-učenje Merlin, a koji sadržavaju:


Predlošci za pojedinačne vježbe - zadatak

 1. Pilanska sirovina - zadatak

 2.        -     Pilanska sirovina - zadatak SS
 3. Pilanski proizvodi i ostatak - zadatak

 4.        -     Pilanski proizvodi i ostatak - zadatak SS
 5. Nadmjere - zadatak

 6.        -     Nadmjere - zadatak SS
 7. Pilanska tehnologija - zadatak

 8.        -     Pilanska tehnologija - zadatak SS
 9. Načini piljenja - zadatak

 10.        -     Načini piljenja - zadatak SS
 11. Iskorištenja - zadatak

 12.        -     Iskorištenja - zadatak SS
 13. Piljenje trupaca jele i smreke u cijelo - zadatak
 14. Piljenje trupaca jele i smreke prizmiranjem - zadatak
 15. Izradba pilanskih proizvoda za graditeljstvo - zadatak
 16. Piljenje trupaca bukve u cijelo - zadatak
 17. Piljenje trupaca bukve prizmiranjem - zadatak
 18. Piljenje trupaca hrasta u cijelo - zadatak
 19. Izradba kladarki - zadatak
 20. Izradba željezničkih pragova - zadatak
 21. Plan piljenja trupaca i piljenica - zadatakPredlošci za pojedinačne vježbe - naputak

       -     Općenito - naputak
 1. Pilanska sirovina - naputak
 2. Pilanski proizvodi i ostatak - naputak
 3. Nadmjere - naputak
 4. Pilanska tehnologija - naputak
 5. Načini piljenja - naputak
 6. Iskorištenja - naputak
 7. Piljenje trupaca jele i smreke u cijelo - naputak
 8. Piljenje trupaca jele i smreke prizmiranjem - naputak
 9. Izradba pilanskih proizvoda za graditeljstvo - naputak
 10. Piljenje trupaca bukve u cijelo - naputak
 11. Piljenje trupaca bukve prizmiranjem - naputak
 12. Piljenje trupaca hrasta u cijelo - naputak
 13. Izradba kladarki - naputak
 14. Izradba željezničkih pragova - naputak

Obavezna literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA, I. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

Iz sadržaja: povijest pilanske obrade drva, značenje pilanske industrije, pilanski proizvodi, pilanska sirovina, kriteriji uspješnosti pilanske obrade trupaca, načini obrade trupaca, raspored pila pri raspiljivanju trupaca na jarmači, metode sastavljanja rasporeda pila, obrada jelovih i smrekovih trupaca, obrada bukovih trupaca, obrada hrastovih trupaca, obrada drugih vrsta drva, iskorištenje pilanskih trupaca.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA II. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.

Iz sadržaja: pilansko postrojenje, vrste pilana, stovarište trupaca, pilanska hala, pilanski strojevi, proizvodni i tehnološki procesi u pilani, transport i manipulacija u pilani, sortiranje i skladištenje piljenica, o projektiranju pilanskih postrojenja.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.

Brežnjak, Marijan: UTJECAJ UVJETA PILJENJA NA NEKE POKAZATELJE DJELOTVORNOSTI PILANSKE TEHNOLOGIJE,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

Iz sadržaja: list pile, zupci lista pile, brzina piljenja, pomak, visina raspiljka, smjer raspiljivanja trupca, položaj raspiljka u trupcu.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.


Poslijediplomska nastava

Ryszard Szymani: SCANNING TECHNOLOGY & PROCESS OPTIMIZATION ADVANCES IN THE WOOD INDUSTRY,
Miller Freeman books, 1999.

Iz sadržaja: This book provides an overview of various scanning methods and their application to the wood industry in order to maximize processing efficiency and value recovery. Topics include: enterprise optimization using scanning and process control as management tools; optimizing log bucking and sorting; three dimensional log scanning for automation of log breakdown; lumber scanning for optimized edging, ripping, and cross-cutting; and automated defect detection for lumber grading.
Status: Miller Freeman books.
Studijska literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Merzelj, Franc: ŽAGARSTVO,
ČKD Kmečki glas, Ljubljana, 1996.

Iz sadržaja: žagarska surovina, žagarski stroji, žagarski obrat.
Status: ČKD Kmečki glas, Ljubljana.

Gornik Bučar, Dominika; Merzelj, Franc: ŽAGARSKI PRAKTIKUM;
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo, Ljubljana 1998.

Iz sadržaja: mjerenje lesa, izkoristek lesa, izračunavanje potrebnega promera hloda za določen žagan les, računanje kapacitet, transport u žagarskih obratih, strukture strojev in naprav v tehnoloških procesih žagalnic.
Status: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo

Goglia, Vlado: STROJEVI I ALATI ZA OBRADU DRVA I. DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

Iz sadržaja: uvod, mehanička obrada drva, osnovni pojmovi, postojanost oštrice, materijal za izradu alata, toplinske pojave pri mehaničkoj obradi drva, rezanje drva, kvaliteta obrade, strojevi za obradu drva, strojevi za piljenje s pravocrtnim gibanjem alata, strojevi za piljenje s oscilatornim gibanjem alata, strojevi za piljenje s kružnim kretanjem alata.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.

Sever, Stanislav: TRANSPORT U DRVNOJ INDUSTRIJI - SKRIPTA,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

Iz sadržaja: namjena i zadatak rukovanja materijalom, faktori projekta rukovanja materijalom, skladištenje, ambalaža i pakiranje, teorija rukovanja materijalom, sastavnice transportnih materijala, transportna sredstva.
Status: knjižnica ŠF, antikvarijat.

Dević, Irena; Ištvanić, Josip: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 1,
Element, Zagreb, 2003.

Iz sadržaja: uvod u tehnologiju obradbe drva, ručni rezni, mjerni, stezni i pomoćni alati, ručni radni strojevi, alati i strojevi u pilanskoj obradbi drva.
Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Dević, Irena: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 2,
Element, Zagreb, 2001.

Iz sadržaja: strojevi i uređaji za proizvodnju furnira, strojevi za izradbu ploča, strojevi za grubu obradbu drva. Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Nikolić, Momir: PRERADA DRVETA NA PILANAMA,
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, 1994.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: knjižnica ŠF u Beogradu, knjižare.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.1, DER RUNDHOLZPLATZ,
DRW - Verlag Stuttgart, 1982.


Iz sadržaja: trenutno nema podataka.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.2, SPANER, KREISSÄGEN UND BANDSÄGEN,
DRW - Verlag Stuttgart, 1989.

Iz sadržaja: die sägeindustrie, schnittechnische voraussetzungen, der arbaitsflub in der sägehalle, maschinen und arbeiten an den maschinen.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.3, GATTER, NEBENMASCHINEN, SCHNITTHOLZBEHANDLUNG UND RESTHOLZBEHANDLUNG,
DRW - Verlag Stuttgart, 1992.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Finsterbusch, Edgar; Thiele, Werner: VOM STEINBELL ZUM SÄGEGATTER,
VEB Fachbushverlag, Leipzig, 1987.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: VEB Fachbushverlag, Leipzig.

Hrvatske i europske norme, DZNM, ZagrebIz sadržaja: Norme za oblo i piljeno drvo.
Status: DZNM, Zagreb.Poslijediplomska nastava


Terence D. Brown: QUALITY CONTROL IN LUMBER MANUFACTURING,
Miller Freeman books, 1982

Iz sadržaja: first how-to guide for starting and improving lumber quality control programs. You'll learn about efficient, standardized procedures and useful tools for controlling lumber size, monitoring machinery, and evaluating personnel. In addition, this guide fully explains how to: establish the best quality control program for your mill; improve your existing quality control program; sell the import of quality control to management; and keep your quality control program simple.
Status: Miller Freeman books.

Ed M. Williston: COMPUTER CONTROL SYSTEMS FOR LOG PROCESSING AND LUMBER MANUFACTURING,
Miller Freeman books, 1985

Iz sadržaja: The three main sections are: process control equipment; applications in the yard and mill; and process management and quality control. In addition there are detailed tables of performance standards, log yields, and conversion factors; a glossary of terms; and a check list of programmable logic controller capabilities.
Status: Miller Freeman books.

Ed M. Williston: LUMBER MANUFACTURING DESIGN & OPERATION OF SAWMILLS & PLANER MILLS,
(Revised Edition), Miller Freeman books,1988.

Iz sadržaja: More than 30 chapters examine five central topics: supplying and preparing the raw material; rough lumber manufacturing; manufacturing dry lumber, chips, and fuel; measuring performance, controlling quality, and maintaining equipment; and principal sawmill types.
Status: Miller Freeman books.

Brežnjak, Marijan i dr.: ALBUM RASPOREDA PILA RANGIRANIH PREMA VELIČINI KVANTITATIVNOG ISKORIŠĆENJA JELOVIH I SMREKOVIH TRUPACA BAZIRANIH NA SIMULIRANOM PILJENJU,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.

Iz sadržaja: rasporedi pila rangirani prema veličini kvantitativnog iskorišćenja jelovih i smrekovih trupaca baziranih na simuliranom piljenju.
Status: knjižnica ŠF.

SPONZOR


WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Drveni podovi i ploče
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr