Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Pilana - NPO
Projekti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren
Zabava
Obavijesti

LITERATURA


FOTO U PILANI

TEREN
Općenito o terenskoj nastavi

Terenska je nastava jedan od oblika nastave u strukturi obrazovanja koja se za razliku od predavanja i vježbi, izvodi na terenu i u proizvodnim pogonima. Na terenskoj nastavi student pod neposrednim vodstvom svoga nastavnika stječe znanja iz svog budućeg stručnog (tehnološkog) područja te se upoznaje s elementima inženjerskog rada. Diskusija o izrađenim zadacima obvezno se provodi u obliku skupnih ili individualnih konzultacija, te omogućuje bolje razumijevanje gradiva te i veliku pomoć u kasnijem pisanju referata. Taj oblik nastave omogućuje studentu da provjeri stečeno znanje, suočava ga sa stvarnim problemima prakse u kojoj će djelovati i iziskuje inženjerski pristup u obradbi i rješavanju postavljenih zadataka. Postoji nekoliko različitih oblika terenske nastave od kojih se najčešće, u sklopu predmeta na Šumarskom fakultetu, prakticira:
 • Ekskurzija
 • Kompleksna terenska nastava
Ekskurzija je oblik terenske nastave obično u trajanju od jednog dana u sklopu kojeg studenti posjete određenu tvrtku, poligon ili manifestaciju te na temelju vrlo sažetih zadataka ili samo viđenog napišu referat. Kompleksna terenska nastava je oblik terenske nastave koji obično traje više dana sa konkretnim i opširnim zadacima i istraživanjima. Kompleksna terenska nastava je obično kompleksna po udjelu disciplina, programska po zadacima i gotovo individualna po izvođenju. Zadaci se postavljaju unaprijed ili tijekom izvođenja, prethodnim dogovorom, a većina njih se može izvršiti samo ako se primjene istraživačke metode. Način izvršenja zadataka odnosno metoda rada razrađuju studenti na bazi prije stečenog znanja, upotrebe predložaka, stručne literature i konzultacija, nakon čega započinje rad.
Pisani izvještaj o izvršenim zadacima na terenskoj nastavi mora sadržavati uvodna razmatranja, zadatak rada, (metodiku , mjerenje, instrumente i dr.), zapisnike s podacima, obračun podataka, rezultate (tablično i grafički), interpretaciju dobivenih rezultata i komentar ili diskusiju.

Svake školske godine iz Pilanarstva je predviđeno 2. do 4. dana za terensku nastavu u obliku ekskurzije. Ove ekskurzije se odvijaju obično početkom ili krajem školske godine, ovisno o mogućnostima određenih tvrtki da prime studente. Termini posjete se objave nekoliko dana prije polaska.
Kompleksna terenska nastava se izvodi obično krajem školske godine. No zadnjih godina došlo je do djelomičnog smanjenja obima ove vrste nastave zbog smanjenih financijskih sredstva kojima za tu svrhu raspolaže fakultet te zbog reorganiziranja tvrtki koji su bili tradicionalni partneri u tu svrhu.


Upute za terensku nastavu

 • prava i obveze studenata tijekom nastave propisane su pravilnikom o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • plan i program terenske školske nastave iz Pilanarstva razrađen je za pojedince ili grupe studenata po pojedinim pogonima odnosno radnim mjestima, sve pod kontrolom nastavnika. Kod studenata koji su podijeljeni u grupe, prvoupisani je vođa grupe.
 • radno vrijeme, stanka za ručak i vrijeme konzultacija na terenskoj nastavi se dogovaraju pri planiranju odlaska u tvrtku i podređeno je radnom vremenu tvrtke u kojoj se izvodi,
 • za izradu referata sa terenske nastave izrađeni su predlošci u PDF formatu koji sadržavaju:


 •         - naslovnicu,
          - list sa sastavnicom
          - list sa sadržajem
          - zadatak za terensku nastavu - kompleksnu
          - naputak za terensku nastavu - kompleksnu
          - zadatak za terensku nastavu - ekskurziju
          - naputak za terensku nastavu - ekskurziju

 • svaki student dužan je prema dogovoru s nastavnikom ponijeti sa sobom na teren:


 •         - vježbe iz predmeta,
          - listove papira A4 i bilježnicu, pribor za pisanje i crtanje, metar, džepno računalo,
          - naslovnicu,
          - list sa sastavnicom,
          - list sa sadržajem,
          - predložak za terensku nastavu - kompleksnu,
          - naputak za terensku nastavu - kompleksnu,
          - predložak za terensku nastavu - ekskurziju,
          - naputak za terensku nastavu - ekskurziju,
          - osobne stvari za boravak i smještaj na terenu, prikladnu zaštitnu odjeću i obuću za
             nesmetani rad,
          - osobne dokumente i zdravstvenu knjižicu,

 • na temelju terenske nastava svaki student treba izraditi referat prema uputama u predlošcima,
 • referat je rezultat pojedinačnog ili timskog rada svih studenata i mora sadržavati sve općenite prikaze i konkretna mjerenja koje su izveli pojedinačno ili u grupi,
 • izgled naslovne strane i uložnih listova referata je jednoobrazan prema priloženom predlošku,
 • na naslovnoj strani, u označeno mjesto, potrebno je upisati prezime i ime, odnosno po potrebi grupu, broj indeksa i školsku godinu u kojoj student sluša ovaj predmet,
 • referat se piše uredno i čitkim slovima i brojevima olovkom. Skice i crteži izrađuju se olovkom ili računalom. Originalni prilozi i fotografije dobiveni od poduzeća također se mogu priložiti u referat na određena mjesta ili u poglavlje prilozi sa naznakom na što se odnose,
 • referat je potrebno uložiti u plastični fascikl A4 sa mehanizmom ili spiralno uvezati, (ako je izrađeno nekoliko različitih referata obzirom na broj posjećenih tvrtki mogu se skupno uložiti u jedan fascikl),
 • međusobno fotokopiranje onih dijelova referata koji se posebno ne navedu nije dozvoljeno,
 • izrađeni referati se predaju na pregledavanje u kancelariju Zavoda za tehnologije materijala na za to označenu policu,
 • ako referat ima nedostataka potrebno ih je ispraviti i ako je naznačeno ponovo predati na pregled,
 • ispravno urađen i pregledan referat se parafira i može se preuzeti u kancelariji Zavoda za tehnologije materijala na za to označenoj polici,
 • parafirani referati zajedno sa vježbama i učestalost pohađanja nastave uvjet su za potpis na kraju semestra.

Mjesto realizacije terenske nastave

Iz područja Pilanarstva u zadnjih nekoliko godina terenska nastava je izvođena u nekoliko pilanskih pogona diljem Hrvatske: DIP Turopolje d.d. - Turopolje, Spin Valis - Požega, Hrast - export Puklavec d.o.o. - Donji Martijanec, Požgaj d.o.o. - Veliki Bukovec, Finvest corp d.d. - Gerovo, Arena - Križevci, Česma d.d. - Bjelovar, Lokve d.d. - Lokve i dr.


Oprema za održavanje terenske nastave

Praktikum učionica + oprema za cca 30 - 40 studenata, prijenosno računalo, LCD projektor, grafoskop terenski, projekcijsko platno prenosivo 125 × 125, digitalno pomično mjerilo, mjerni komparator s postoljem (analogni + digitalni), trakasti metar, pribor za označavanje trupaca, letvasti metar, promjerka za mjerenje trupaca, terensko ručno računalo za preuzimanje piljenica i trupaca, digitalna kamera, digitalni fotoaparat, kronometar.


Sažeti okvirni sadržaj terenske nastave

/ Podaci o poduzeću - općenito / Stovarište trupaca - opis i skice, razvrstavanje, preuzimanje i mjerenje dimenzija oblog drva i složajeva / Primarna pilana - opis i skice tehnologije, kapacitet osnovnih pilanskih strojeva, načini piljenja, kvantitativno iskorištenje, kvalitativno iskorištenje, vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, izvještaji o realizaciji primarne pilanske proizvodnje / Doradna pilana - opis i skice tehnologije, kapacitet sekundarnih pilanskih strojeva, načini piljenja, kvantitativno iskorištenje, kvalitativno iskorištenje, vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, izvještaji o realizaciji doradne pilanska proizvodnje / Stovarište (skladište) pilanskih proizvoda - opis i skice, točnost debljine piljenica, hrapavost piljenica, nadmjera na dimenzije piljenica, razvrstavanje, preuzimanje i mjerenje dimenzija pilanskih proizvoda /


Obavezna literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA, I. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

Iz sadržaja: povijest pilanske obrade drva, značenje pilanske industrije, pilanski proizvodi, pilanska sirovina, kriteriji uspješnosti pilanske obrade trupaca, načini obrade trupaca, raspored pila pri raspiljivanju trupaca na jarmači, metode sastavljanja rasporeda pila, obrada jelovih i smrekovih trupaca, obrada bukovih trupaca, obrada hrastovih trupaca, obrada drugih vrsta drva, iskorištenje pilanskih trupaca.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA II. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.

Iz sadržaja: pilansko postrojenje, vrste pilana, stovarište trupaca, pilanska hala, pilanski strojevi, proizvodni i tehnološki procesi u pilani, transport i manipulacija u pilani, sortiranje i skladištenje piljenica, o projektiranju pilanskih postrojenja.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.

Brežnjak, Marijan: UTJECAJ UVJETA PILJENJA NA NEKE POKAZATELJE DJELOTVORNOSTI PILANSKE TEHNOLOGIJE,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

Iz sadržaja: list pile, zupci lista pile, brzina piljenja, pomak, visina raspiljka, smjer raspiljivanja trupca, položaj raspiljka u trupcu.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.


Poslijediplomska nastava

Ryszard Szymani: SCANNING TECHNOLOGY & PROCESS OPTIMIZATION ADVANCES IN THE WOOD INDUSTRY,
Miller Freeman books, 1999.

Iz sadržaja: This book provides an overview of various scanning methods and their application to the wood industry in order to maximize processing efficiency and value recovery. Topics include: enterprise optimization using scanning and process control as management tools; optimizing log bucking and sorting; three dimensional log scanning for automation of log breakdown; lumber scanning for optimized edging, ripping, and cross-cutting; and automated defect detection for lumber grading.
Status: Miller Freeman books.
Studijska literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Merzelj, Franc: ŽAGARSTVO,
ČKD Kmečki glas, Ljubljana, 1996.

Iz sadržaja: žagarska surovina, žagarski stroji, žagarski obrat.
Status: ČKD Kmečki glas, Ljubljana.

Gornik Bučar, Dominika; Merzelj, Franc: ŽAGARSKI PRAKTIKUM;
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo, Ljubljana 1998.

Iz sadržaja: mjerenje lesa, izkoristek lesa, izračunavanje potrebnega promera hloda za določen žagan les, računanje kapacitet, transport u žagarskih obratih, strukture strojev in naprav v tehnoloških procesih žagalnic.
Status: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo

Goglia, Vlado: STROJEVI I ALATI ZA OBRADU DRVA I. DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

Iz sadržaja: uvod, mehanička obrada drva, osnovni pojmovi, postojanost oštrice, materijal za izradu alata, toplinske pojave pri mehaničkoj obradi drva, rezanje drva, kvaliteta obrade, strojevi za obradu drva, strojevi za piljenje s pravocrtnim gibanjem alata, strojevi za piljenje s oscilatornim gibanjem alata, strojevi za piljenje s kružnim kretanjem alata.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.

Sever, Stanislav: TRANSPORT U DRVNOJ INDUSTRIJI - SKRIPTA,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

Iz sadržaja: namjena i zadatak rukovanja materijalom, faktori projekta rukovanja materijalom, skladištenje, ambalaža i pakiranje, teorija rukovanja materijalom, sastavnice transportnih materijala, transportna sredstva.
Status: knjižnica ŠF, antikvarijat.

Dević, Irena; Ištvanić, Josip: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 1,
Element, Zagreb, 2003.

Iz sadržaja: uvod u tehnologiju obradbe drva, ručni rezni, mjerni, stezni i pomoćni alati, ručni radni strojevi, alati i strojevi u pilanskoj obradbi drva.
Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Dević, Irena: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 2,
Element, Zagreb, 2001.

Iz sadržaja: strojevi i uređaji za proizvodnju furnira, strojevi za izradbu ploča, strojevi za grubu obradbu drva. Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Nikolić, Momir: PRERADA DRVETA NA PILANAMA,
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, 1994.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: knjižnica ŠF u Beogradu, knjižare.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.1, DER RUNDHOLZPLATZ,
DRW - Verlag Stuttgart, 1982.


Iz sadržaja: trenutno nema podataka.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.2, SPANER, KREISSÄGEN UND BANDSÄGEN,
DRW - Verlag Stuttgart, 1989.

Iz sadržaja: die sägeindustrie, schnittechnische voraussetzungen, der arbaitsflub in der sägehalle, maschinen und arbeiten an den maschinen.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.3, GATTER, NEBENMASCHINEN, SCHNITTHOLZBEHANDLUNG UND RESTHOLZBEHANDLUNG,
DRW - Verlag Stuttgart, 1992.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Finsterbusch, Edgar; Thiele, Werner: VOM STEINBELL ZUM SÄGEGATTER,
VEB Fachbushverlag, Leipzig, 1987.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: VEB Fachbushverlag, Leipzig.

Hrvatske i europske norme, DZNM, ZagrebIz sadržaja: Norme za oblo i piljeno drvo.
Status: DZNM, Zagreb.Poslijediplomska nastava


Terence D. Brown: QUALITY CONTROL IN LUMBER MANUFACTURING,
Miller Freeman books, 1982

Iz sadržaja: first how-to guide for starting and improving lumber quality control programs. You'll learn about efficient, standardized procedures and useful tools for controlling lumber size, monitoring machinery, and evaluating personnel. In addition, this guide fully explains how to: establish the best quality control program for your mill; improve your existing quality control program; sell the import of quality control to management; and keep your quality control program simple.
Status: Miller Freeman books.

Ed M. Williston: COMPUTER CONTROL SYSTEMS FOR LOG PROCESSING AND LUMBER MANUFACTURING,
Miller Freeman books, 1985

Iz sadržaja: The three main sections are: process control equipment; applications in the yard and mill; and process management and quality control. In addition there are detailed tables of performance standards, log yields, and conversion factors; a glossary of terms; and a check list of programmable logic controller capabilities.
Status: Miller Freeman books.

Ed M. Williston: LUMBER MANUFACTURING DESIGN & OPERATION OF SAWMILLS & PLANER MILLS,
(Revised Edition), Miller Freeman books,1988.

Iz sadržaja: More than 30 chapters examine five central topics: supplying and preparing the raw material; rough lumber manufacturing; manufacturing dry lumber, chips, and fuel; measuring performance, controlling quality, and maintaining equipment; and principal sawmill types.
Status: Miller Freeman books.

Brežnjak, Marijan i dr.: ALBUM RASPOREDA PILA RANGIRANIH PREMA VELIČINI KVANTITATIVNOG ISKORIŠĆENJA JELOVIH I SMREKOVIH TRUPACA BAZIRANIH NA SIMULIRANOM PILJENJU,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.

Iz sadržaja: rasporedi pila rangirani prema veličini kvantitativnog iskorišćenja jelovih i smrekovih trupaca baziranih na simuliranom piljenju.
Status: knjižnica ŠF.

SPONZOR

MARKETING

Oglasite svoje proizvode i usluge!

Imate pilanu i trebate reklamu?

Proizvodite i prodajete pilanske strojeve i opremu?

Prodajete pilansku sirovinu i proizvode?

Projektirate i savjetujete?

Nudite računalnu podršku?

Napravite banner i pošaljite ga na pilan@sumfak.hr i mi ćemo ga objaviti na portalu uz vrlo povoljne uvjete.

OPŠIRNIJE >>

BURZA

Pilanska sirovina - HŠ
Pilanska sirovina
Pilanski proizvodi
Drvni ostatak
Pilanska tehnologija
Inženjering i projektiranje
Posao
Zapošljavanje

WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Tvornice parketa i ploča
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr
sony ajoute un autre concurrent sérieux a l'augmentation constante du smartphone du marché, avec sa derniere mise a jour sur la z series,ADIDAS ULTRA BOOST le z4.comme avec l'itération précédente du téléphone,ADIDAS X PLR le z4 est l'eau - et poussieres résistantes, et les caractéristiques de la meme 5.2-inch écran que son prédécesseur.ADIDAS YEEZY BOOST 350  comprennent une mince 6.Adidas Climacool Boat Lace9mm caractéristiques supplémentaires,ADIDAS TUBULAR WOMEN au processeur snapdragon 810 de fonctionnement de base et de 2ghz 64 bits,ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH W avec huit,ADIDAS KAISER 5 TF les 20.7-megapixel 3gb de ram, une caméra a l'arriere, et un grand angle sur le front face a côté.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTavec seulement un communiqué officiel annoncé pour le marché japonais jusqu'a présent, il n'y a pas de date de lancement internationale déterminée mais restez avec nous pour plus de détails a venir.label japonais préféré, et autour de ces pieces,ADIDAS GAZELLE nexusvii, semble avoir un sous - label a appelé nexus7 academy dans les travaux a l'automne.la premiere publication est un ny yankees inspiré gamme de vetements de sport avec une & # 8220; n7 & # 8221; a hauteur de l'icône de & # 8220; ny. & # 8221; tout est soit noir (vlaxx) ou de la marine (knightz) variations.regarde ces points a la fin d'octobre.ADIDAS SPRINGBLADE WOMEN SCHUHE
NIKE FLYKNIT CHUKKA,NIKE FREE FLYKNIT NSW,NIKE FREE FLYKNIT MERCURIAL CHAUSSURES,NIKE FREE FLYKNIT NSW,Nike Free Flyknit NSW,NIKE FREE OG 14 BR MEN