Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Pilana - NPO
Projekti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren
Zabava
Obavijesti

LITERATURA


FOTO U PILANI

ISPIT
Općenito o ispitu

Znanje studenata provjerava se tijekom nastave, na seminarima i vježbama, praktičnim radovima, kolokvijima i ispitima. Ispiti se polažu usmeno, pismeno ili pismeno i usmeno.


Upute za ispit

 • prava i obveze studenata tijekom nastave propisane su pravilnikom o studiranju na preddiplomskom  i diplomskom studiju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • uvjet za prijavljivanje i pristupanje pismenom ispitu je potpis nastavnika nakon odslušanih predavanja, vježbi i seminara, odrađene terenske nastave i predanih i parafiniranih vježbi, referata i seminara,
 • ispit je potrebno prijaviti najkasnije 8 dana prije ispitnog roka preko sustava ISVU ili predajom prijavnice u kancelariju Zavoda za tehnoogije materijala (za studente koji su studirali po starom programu),
 • ispit se može odjaviti najkasnije 24h prije ispita,
 • za pismeni dio ispita iz predmeta Pilanska tehnologija drva I. pristupnici na ispitu dobivaju predloške ispita sa pitanjima
 • za pismeni dio ispita iz predmeta Pilanska tehnologija drva II. pristupnici na ispit moraju donijeti isprintane predloške koje mogu preuzeti u PDF formatu, a koji sadržavaju:


 •                     - naslovnicu
                      - uložni list

 • na naslovnici odnosno uložnim listovima u označena mjesta, potrebno je upisati broj lista, prezime i ime, odnosno po potrebi grupu, broj indeksa i školsku godinu u kojoj student sluša ovaj predmet,
 • pri rješavanju ispita predloške je potrebno popunjavati kemijskom ili običnom olovkom,
 • pismeni ispit mora biti čitko, uredno, jasno i nedvosmisleno napisan, a proračuni napisani u punom obliku,
 • potrebna materijalna sredstva za polaganje pismenog ispita koji student donosi na ispit su i olovka obična i kemijska, papiri, gumica i pribor za crtanje (trokuti i šestar) te džepno računalo,
 • za pismeni ispit iz predmeta Pilanska tehnologija drva II. dozvoljeno je kao pomagala koristiti naputke za izradu vježbi i izradu referata sa terenske nastave ali bez riješenih zadataka, repetitorij formula, tablice fizikalno - mehaničkih svojstava drva, podatke o specifičnim karakteristikama pilanskih strojeva i alata, udžbenik iz Pilanske tehnologije drva, Drvno industrijski i slične priručnike,
 • pismeni ispit iz predmeta Pilanska tehnologija drva I. može trajati maksimalno 1 školski sat, pismeni ispit iz predmeta Pilanska tehnologija drva II. može trajati maksimalno 4 školska sata
 • nakon pozitivno ocijenjenog pismenog dijela ispita student prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom može pristupiti usmenom dijelu ispita,
 • ukoliko se iz neopravdanih razloga ne izađe na usmeni ispit u dogovorenom roku prestaje vrijediti pismeni ispit i mora se ponoviti.

Mjesto realizacije ispita

Pismeni ispit se održava u jednoj od praktikum učionica Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a usmeni dio ispita u kabinetu i uredskim prostorima Zavoda za tehnologije materijala drva te iznimno u pogonima tvrtki partnera.


Oprema za održavanje ispita

Praktikum učionica + oprema za cca 30 - 40 studenata, prijenosno računalo, LCD projektor, grafoskop terenski, projekcijsko platno montažno elektromotorno 300 × 200, digitalno pomično mjerilo, mjerni komparator s postoljem (analogni + digitalni), trakasti metar, pribor za označavanje trupaca, letvasti metar, promjerka za mjerenje trupaca, terensko ručno računalo za preuzimanje piljenica i trupaca, kronometar, računalni program za simulaciju piljenja trupaca + oprema, računalni program za simulaciju raspiljivanja piljenica + oprema.


Sažeta okvirna ispitna pitanja

Pismeni i usmeni ispit - Pilanska tehnologija drva I.

/ Osnovne postavke mehaničke obradbe drva / Povijesni razvoja oruđa i strojeva u pilanskoj obradbi drva / Značenje pilanske industrije u Hrvatskoj i svijetu / Pilanska sirovina - vrste, greške oblog drva, razvrstavanje, mjerenje trupaca, procjena veličine složajeva, procjena količine prostornog drva / Pilanski proizvodi - vrste, greške pilanskih proizvoda, razvrstavanje prema kakvoći, mjerenje dimenzija, procjena količine pilanskog ostatka / Pilanski ostaci / Nadmjere na pilanske proizvode - utezanje i bubrenje, kvaliteta piljenja / Kriteriji uspješnosti pilanske obradbe trupaca / Načini piljenja trupaca / Ostali načini obradbe trupaca / Piljenje jarmačama / Piljenje tračnim pilama / Piljenje kružnim pilama / Iveranje trupaca / Iskorištenje pilanskih trupaca / Činioci iskorištenja trupaca / Korištenje pilanskih ostataka / Pilansko postrojenje / Vrste pilana / Stovarište trupaca i radovi na njemu / Transportna sredstava i uređaji na stovarištu trupaca te njihov kapacitet / Pilanska hala / Izbor i uvjeti rada primarnih pilanskih strojeva / Režimi piljenja / Specifične karakteristike primarnih pilanskih strojeva i njihova primjena / Kapacitet pilanskih strojeva / Proizvodni i tehnološki procesi u pilani / Transport i manipulacija u pilani / Sortiranje piljenica / Slkadište piljenica / Spremište gotovih piljenica i njihova otprema / Kapacitet strojeva i uređaja za manipulaciju i transport piljenica /

Pismeni i usmeni ispit - Pilanska tehnologija drva II.

/ Raspored piljenja pri raspiljivanju trupaca / Metode sastavljanja rasporeda pila i određivanja načina piljenja trupaca / Obradba jelovih i smrekovih trupaca / Proračun piljenja jelovih i smrekovih trupaca u cijelo i prizmiranjem - odabir pilanske sirovine, planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu, nadmjere na pilanske proizvode, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, odabir i kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva, prijedlog i skice tehnologija obradbe / Obradba bukovih trupaca / Proračun piljenja bukovih trupaca u cijelo i prizmiranjem - odabir pilanske sirovine, planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu, nadmjere na pilanske proizvode, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, odabir i kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva, prijedlog i skice tehnologija obradbe / Obradba hrastovih trupaca / Proračun piljenja hrastovih trupaca u cijelo - odabir pilanske sirovine, planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu, nadmjere na pilanske proizvode, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, odabir i kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva, prijedlog i skice tehnologija obradbe / Proračun piljenja pilanskih proizvoda za graditeljstvo - grede, gredice, letve, okrajčene piljenice - odabir pilanske sirovine, planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu, nadmjere na pilanske proizvode, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, odabir i kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva, proračun potrebne količine trupaca, prijedlog i skice tehnologija obradbe / Proračun piljenja kladarki - odabir pilanske sirovine, planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu, nadmjere na pilanske proizvode, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, odabir i kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva, prijedlog i skice tehnologija obradbe / Proračun piljenja pragova - odabir pilanske sirovine, planiranje piljenja i odabir načina piljenja obzirom na specifičnosti proizvodnog programa te vrstu i kvalitetu materijala za obradbu, nadmjere na pilanske proizvode, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje, odabir i kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva, prijedlog i skice tehnologija obradbe / Obradba drugih vrsta drva / Pristup projektiranju pilanskih postrojenja /


Kalendar ispitnih rokova iz predmeta
PILANSKA PRERADA DRVA, PILANARSTVO i PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA I. i II.
za tekuću akademsku godinu može se vidjeti na web stranicama
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(www.sumfak.unizg.hr).

ispit počinje u 1000sati
Obavezna literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA, I. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

Iz sadržaja: povijest pilanske obrade drva, značenje pilanske industrije, pilanski proizvodi, pilanska sirovina, kriteriji uspješnosti pilanske obrade trupaca, načini obrade trupaca, raspored pila pri raspiljivanju trupaca na jarmači, metode sastavljanja rasporeda pila, obrada jelovih i smrekovih trupaca, obrada bukovih trupaca, obrada hrastovih trupaca, obrada drugih vrsta drva, iskorištenje pilanskih trupaca.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA II. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.

Iz sadržaja: pilansko postrojenje, vrste pilana, stovarište trupaca, pilanska hala, pilanski strojevi, proizvodni i tehnološki procesi u pilani, transport i manipulacija u pilani, sortiranje i skladištenje piljenica, o projektiranju pilanskih postrojenja.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.

Brežnjak, Marijan: UTJECAJ UVJETA PILJENJA NA NEKE POKAZATELJE DJELOTVORNOSTI PILANSKE TEHNOLOGIJE,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

Iz sadržaja: list pile, zupci lista pile, brzina piljenja, pomak, visina raspiljka, smjer raspiljivanja trupca, položaj raspiljka u trupcu.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.


Poslijediplomska nastava

Ryszard Szymani: SCANNING TECHNOLOGY & PROCESS OPTIMIZATION ADVANCES IN THE WOOD INDUSTRY,
Miller Freeman books, 1999.

Iz sadržaja: This book provides an overview of various scanning methods and their application to the wood industry in order to maximize processing efficiency and value recovery. Topics include: enterprise optimization using scanning and process control as management tools; optimizing log bucking and sorting; three dimensional log scanning for automation of log breakdown; lumber scanning for optimized edging, ripping, and cross-cutting; and automated defect detection for lumber grading.
Status: Miller Freeman books.
Studijska literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Merzelj, Franc: ŽAGARSTVO,
ČKD Kmečki glas, Ljubljana, 1996.

Iz sadržaja: žagarska surovina, žagarski stroji, žagarski obrat.
Status: ČKD Kmečki glas, Ljubljana.

Gornik Bučar, Dominika; Merzelj, Franc: ŽAGARSKI PRAKTIKUM;
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo, Ljubljana 1998.

Iz sadržaja: mjerenje lesa, izkoristek lesa, izračunavanje potrebnega promera hloda za določen žagan les, računanje kapacitet, transport u žagarskih obratih, strukture strojev in naprav v tehnoloških procesih žagalnic.
Status: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo

Goglia, Vlado: STROJEVI I ALATI ZA OBRADU DRVA I. DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

Iz sadržaja: uvod, mehanička obrada drva, osnovni pojmovi, postojanost oštrice, materijal za izradu alata, toplinske pojave pri mehaničkoj obradi drva, rezanje drva, kvaliteta obrade, strojevi za obradu drva, strojevi za piljenje s pravocrtnim gibanjem alata, strojevi za piljenje s oscilatornim gibanjem alata, strojevi za piljenje s kružnim kretanjem alata.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.

Sever, Stanislav: TRANSPORT U DRVNOJ INDUSTRIJI - SKRIPTA,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

Iz sadržaja: namjena i zadatak rukovanja materijalom, faktori projekta rukovanja materijalom, skladištenje, ambalaža i pakiranje, teorija rukovanja materijalom, sastavnice transportnih materijala, transportna sredstva.
Status: knjižnica ŠF, antikvarijat.

Dević, Irena; Ištvanić, Josip: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 1,
Element, Zagreb, 2003.

Iz sadržaja: uvod u tehnologiju obradbe drva, ručni rezni, mjerni, stezni i pomoćni alati, ručni radni strojevi, alati i strojevi u pilanskoj obradbi drva.
Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Dević, Irena: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 2,
Element, Zagreb, 2001.

Iz sadržaja: strojevi i uređaji za proizvodnju furnira, strojevi za izradbu ploča, strojevi za grubu obradbu drva. Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Nikolić, Momir: PRERADA DRVETA NA PILANAMA,
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, 1994.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: knjižnica ŠF u Beogradu, knjižare.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.1, DER RUNDHOLZPLATZ,
DRW - Verlag Stuttgart, 1982.


Iz sadržaja: trenutno nema podataka.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.2, SPANER, KREISSÄGEN UND BANDSÄGEN,
DRW - Verlag Stuttgart, 1989.

Iz sadržaja: die sägeindustrie, schnittechnische voraussetzungen, der arbaitsflub in der sägehalle, maschinen und arbeiten an den maschinen.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.3, GATTER, NEBENMASCHINEN, SCHNITTHOLZBEHANDLUNG UND RESTHOLZBEHANDLUNG,
DRW - Verlag Stuttgart, 1992.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Finsterbusch, Edgar; Thiele, Werner: VOM STEINBELL ZUM SÄGEGATTER,
VEB Fachbushverlag, Leipzig, 1987.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: VEB Fachbushverlag, Leipzig.

Hrvatske i europske norme, DZNM, ZagrebIz sadržaja: Norme za oblo i piljeno drvo.
Status: DZNM, Zagreb.Poslijediplomska nastava


Terence D. Brown: QUALITY CONTROL IN LUMBER MANUFACTURING,
Miller Freeman books, 1982

Iz sadržaja: first how-to guide for starting and improving lumber quality control programs. You'll learn about efficient, standardized procedures and useful tools for controlling lumber size, monitoring machinery, and evaluating personnel. In addition, this guide fully explains how to: establish the best quality control program for your mill; improve your existing quality control program; sell the import of quality control to management; and keep your quality control program simple.
Status: Miller Freeman books.

Ed M. Williston: COMPUTER CONTROL SYSTEMS FOR LOG PROCESSING AND LUMBER MANUFACTURING,
Miller Freeman books, 1985

Iz sadržaja: The three main sections are: process control equipment; applications in the yard and mill; and process management and quality control. In addition there are detailed tables of performance standards, log yields, and conversion factors; a glossary of terms; and a check list of programmable logic controller capabilities.
Status: Miller Freeman books.

Ed M. Williston: LUMBER MANUFACTURING DESIGN & OPERATION OF SAWMILLS & PLANER MILLS,
(Revised Edition), Miller Freeman books,1988.

Iz sadržaja: More than 30 chapters examine five central topics: supplying and preparing the raw material; rough lumber manufacturing; manufacturing dry lumber, chips, and fuel; measuring performance, controlling quality, and maintaining equipment; and principal sawmill types.
Status: Miller Freeman books.

Brežnjak, Marijan i dr.: ALBUM RASPOREDA PILA RANGIRANIH PREMA VELIČINI KVANTITATIVNOG ISKORIŠĆENJA JELOVIH I SMREKOVIH TRUPACA BAZIRANIH NA SIMULIRANOM PILJENJU,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.

Iz sadržaja: rasporedi pila rangirani prema veličini kvantitativnog iskorišćenja jelovih i smrekovih trupaca baziranih na simuliranom piljenju.
Status:  knjižnica ŠF.

SPONZOR

MARKETING

Oglasite svoje proizvode i usluge!

Imate pilanu i trebate reklamu?

Proizvodite i prodajete pilanske strojeve i opremu?

Prodajete pilansku sirovinu i proizvode?

Projektirate i savjetujete?

Nudite računalnu podršku?

Napravite banner i pošaljite ga na pilan@sumfak.hr i mi ćemo ga objaviti na portalu uz vrlo povoljne uvjete.

OPŠIRNIJE >>

BURZA

Pilanska sirovina - HŠ
Pilanska sirovina
Pilanski proizvodi
Drvni ostatak
Pilanska tehnologija
Inženjering i projektiranje
Posao
Zapošljavanje

WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Tvornice parketa i ploča
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr
sony ajoute un autre concurrent sérieux a l'augmentation constante du smartphone du marché, avec sa derniere mise a jour sur la z series,ADIDAS ULTRA BOOST le z4.comme avec l'itération précédente du téléphone,ADIDAS X PLR le z4 est l'eau - et poussieres résistantes, et les caractéristiques de la meme 5.2-inch écran que son prédécesseur.ADIDAS YEEZY BOOST 350  comprennent une mince 6.Adidas Climacool Boat Lace9mm caractéristiques supplémentaires,ADIDAS TUBULAR WOMEN au processeur snapdragon 810 de fonctionnement de base et de 2ghz 64 bits,ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH W avec huit,ADIDAS KAISER 5 TF les 20.7-megapixel 3gb de ram, une caméra a l'arriere, et un grand angle sur le front face a côté.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTavec seulement un communiqué officiel annoncé pour le marché japonais jusqu'a présent, il n'y a pas de date de lancement internationale déterminée mais restez avec nous pour plus de détails a venir.label japonais préféré, et autour de ces pieces,ADIDAS GAZELLE nexusvii, semble avoir un sous - label a appelé nexus7 academy dans les travaux a l'automne.la premiere publication est un ny yankees inspiré gamme de vetements de sport avec une & # 8220; n7 & # 8221; a hauteur de l'icône de & # 8220; ny. & # 8221; tout est soit noir (vlaxx) ou de la marine (knightz) variations.regarde ces points a la fin d'octobre.ADIDAS SPRINGBLADE WOMEN SCHUHE
NIKE TENNIS CLASSIC ULTRA LEATHER,Nike Zoom KD 9,NIKE KOBE 12,ADIDAS NMD R1,Adidas Stan Smith,ADIDAS YEEZY 750 BOOST